Deccal İlminin Farkı

Deccal İlminin Farkı

"Kudret”, sıfat mertebesidir. Muhammedî ilim ise, Zât’tan gelir!

Sıfat mertebesinin kemâlâtından ve kudret sıfatının özelliklerini açığa çıkarabilecek şekilde yaratılan İsa aleyhisselâm zaten bu yüzden “kudret” sıfatıyla zâhir olmuştur; bu yüzden de getirdiği ilim anlaşılmamıştır.

İlmin anlaşılır olması için, o kişinin fıtratının ilim sıfatından programlanması gerekir!

Deccal ise, ilimde işin hakikatına ilmen vâkıf olmasına rağmen programı itibariyle kudret zuhûruyla gelecektir..

Deccal ilmi ile İsa aleyhisselâm İlmi arasındaki fark ise şudur;

İsa (a.s) enfüsî kemâlâta sahip olarak hakikata vâkıf olmuştur; bu yüzden insanları ALLAH'a; semânın krallığına, yâni düşünsel boyutun özelliklerine davet etmiştir... Buna karşılık Deccal ise, âfâki boyuttan seyirle hakikatına vâkıf olmuş, bu yüzden de kendisinde açığa çıkan “kudret sıfatı “ desteğiyle de insanları kendine tapmaya dâvet etmiştir!

İnsan, hakikatı yalnızca âfâktan alırsa; enfüste seyrini tamamlayamaz ise, ona da deccalleşme tehlikesi baş gösterir.

Bilmem açıklayabildik mi?

"Âfâkta" algılamaktan anlatmak istediğim şu;

Kesret=çokluk boyutunda bütün varlıkların aslında TEK varlık olduğunu farkederek, kendisinde o çokluktaki tek varlığın kudretini farkedip açığa çıkarmak.

"Enfüste" algılamak ise, nefsinin hakikatının Mutlak "TEK"e ait olduğunu farkederek, herkesi kendi hakikatını tanımaya dâvet etmek...

DECCAL’İ YERYÜZÜNDEN KALDIRACAK ŞAHIS,

İSA ALEYHİSSELÂMDIR!

Ve DECCAL'ı yeryüzünden kaldıracak olan şahıs da Hazreti İSA aleyhisselâmdır.

İSA aleyhisselâmın gelip gelmeyeceği ya da ne şekilde geleceği konusunda bir hayli fazla spekülasyonlar yapılmaktadır.

Biz, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği ilim ve eriştirdiği müşahede nisbetinde düşüncemizi arzedelim, belki meraklılarına faydalı olur.

Nakledilir ki, Hazreti İSA yeryüzünden ayrılmadan önce "İki bin sene sonra tekrar aranıza döneceğim" demiştir.

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ise Kur’ân-ı Kerîm’den sonra gelen en itibarlı hadîs kitaplarında kesinlikle vurgulandığı bir biçimde İSA aleyhisselâmın yeryüzüne ineceğini ve DECCAL’i yok edeceğini açıklamıştır.

DECCAL’İN CEHENNEMİNE ATLAYAN

BİLİNÇ BOYUTUNDA KENDİNİ BULMAYA BAŞLAR…

DECCAL’İN YALANCI CENNETİNE GİREN İSE

EMMARE BATAĞINDA BOĞULUR GİDER!

Kişi Nefsi yönünden Rabbını bilir ve tanır. Daha doğrusu, Rubûbiyet mertebesinin "Nefs" adı altındaki zuhûrunu idrak eder. Bunu müşahede ettiği zamanda Nefs, "Mâdem ki ben Rabbım, dilediğimi yaparım." düşüncesine kapılır!

"Mâdem ki Hakk benim! Benim dışımda bir Tanrı yok, öyleyse Hakk dilediğini yapar" der; bedensel istek ve arzular doğrultusunda yaşamaya başlayıp, sigaraya başlar, içkiye başlar; zinayı mübah görür; kumar oynar ve tüm mânevî değerlere boşverir! İşte bu, Deccal`a tâbi olup O`nun yalancı cennetine girmek, diye tanımlanır ehli kemâl tarafından tasavvufta!

Bu haliyle Nefs, eğer tabiat ve şartlanmalarından tam hakkıyla arınamamışsa; kendini gerçek boyutlarıyla tanıyamamışsa; kendini bu beden olarak tanıma hâlindan arınamamışsa; diğer bir anlatım ile, Bilinç tam bir arınışa tâbi olmamışsa; kişinin kendini bu beden olarak kabul etmesinin ve "Hakk"lığı bedenine vermesinin neticesinde tamamen tabii-bedenî zevklere düşer! "

“MÜLHİME" bilincinin zirvesinden "EMMARE" batağına saplanarak boğulur gider!

Bu hususu İnsan-ı Kâmil mertebesindeki Abdülkerim Ceyli, "İnsan-ı Kâmil" isimli eserinde şöyle anlatır :"Tabiatın icabı olan uygunsuz işleri bırakmak, onunla olan bağları yok edip kesmek sûretiyle Nefse muhalefet etmek, Deccal'in sağına aldığı Cehennem'dir..."

Yani bir kişi, Nefsi itibariyle tabiatının iktizâsı olan yeme içme seks gibi hâllerden öte bir varlık olduğunu farkederse; bilinç boyutunun gereğini yaşarsa, onun bu hâli, kendini Deccal'in Cehennemine atması olur. Gerçekte ise, ebedî olarak cennet yaşamına ermesi demektir kendini Deccal’ın cehennemine atması... Böylece, bilinç boyutunda kendini bulmaya başlar.

Aksine, bilincin kendini beden olarak kabul etmesi sonucu, tabiatına uygun fiillere yönelmesi, onda Nefsâni işlerin sonucu olarak zulmânî perdelerin yoğunluğunun artmasına yol açar; ki neticede o Nefs, Deccal durumuna girer. Yani, Allah'a karşı kâfir durumuna düşer.

"Ulûhiyet" kavramının gerçeğini örterek, kendini "Rab" olarak görme gafletine düşer!

Ârif`in, yani mâ`rifete ermiş, Nefsinin hakikatini bilmiş kişinin, bedenin tabiatına esir düşmesi sonucu, doğruyu göremez hâle gelmesi; tabiatın ağır basması ve bunun sonucunda kendisine yapılan yüce hitapları anlayamayacak hâle düşmesi; Deccal zamanındaki bazı kişilerin onun cennetindeki nimetlerle yaşaması gibidir..

Ârif`in, Deccal`ın yanına katılmayıp Nefsi ile arkadaşlık etmek zorunda kalışı, insanların Deccal zamanında yiyecek ve içeceği ancak onun yanında bulmaları yüzünden aç kalmayı tercih edişleri hükmüne girer...

"Bir zaman gelecek, o zamanda dinini tutan, ateşten bir koru avuçlamış gibi olur."

Buyurmuş Rasûlullah insanlara. Bu, zâhirde kıyâmet zamanında olacak.

Buna karşılık, aynı olayın bâtın yorumu ise, Mârifet Ehlinde, işin hakikatını anlayıp idrâk ettikten sonra, hakikatin sonuçlarını bilincinde yaşayabilmesi için tabiatı ile mücadele etmesi zorunluluğunu anlatır.

O süre içinde, şayet bir kişi bilincinin gereğini yaşayabilmek için tabiatıyla mücadeleden geri kalırsa, mücahededen yaya kalırsa, Nefsânî istek ve arzulara yönelirse, bedenin tabiatının gereği olan fiillere bağlı kalırsa işte bu, "Deccal`in verdiğini almak, tutmak" olur.

Yani kişi, varlığının Hakk olduğunu müşahede ederek ipin ucunu salarsa...

Zevkini, bu bedenin zevklerinde bulursa ve bu şekilde de yeme içme seks vs. gibi hallerle kendini perdelerse, bunun neticesi, Deccal'in verdiğini almak olur...

Abdülkerim Ceyli, şu cümleyi kullanıyor :

"Mübah olan yolları tutup onlara dayanmak... (Dikkat edin! haramı tutmak, demiyor)... Mübah olan şeyleri tutup onlara dayanmak, irfan sahibi katında haram olan şarap gibidir. Ve Deccal taâmı sayılır..."

Mübah, bilindiği üzere yapılmasında günah ya da sevap olmayan olağan davranışlar, anlamında kullanılır.

Ârif, yani mârifet sahibi kişinin, mübah yollara dayanması, yani bedenin tabii gereklerine bağlı kalması, haram olan şeyleri kullanması gibidir!

"Nefse gaflet doğuran, boş ümitlere dönmek de, irfan ehli yanında Deccalin şarabını içmektir" diyor ve gene ilâve ediyor şu cümleyi...

"Makamın gereği olan hâle ulaşmadan önce anlatılan duruma dalan bir irfan sahibi, Deccal eline düşüp artık felâh, kurtuluş ümidi kesilen kimseye benzer. Devamlılığı muhal olan doğmatik alışkanlıkları, hayâl olan tabları kendisine zevk edinmekse Deccalin Cennetine girmektir."

Ancak bir kişi, bu hakikatı idrâk ettikten sonra, bilinç boyutunda zâti hakikatinin gereğini yaşayabilmek için zahirde "şeriat nurları" ile yürürse; muhalefetin, mücahedenin ve tabiatla mücadele olan riyâzatın içine inançlı ve güçlü bir şekilde girerse, işte bu takdirde Rahmanî nimetleri tatmış olur; her ne kadar Deccal'in Cehennemine girmiş ise de, neticede Allah`ın Cennetine erer!

Demek ki, burada önemli olan gerçek şu :

İnsan, hakikatın ne olduğunu idrâk ettikten sonra, o hakikatı yaşayabilmek için tabiat ile mücadele etmek ve de şartlanmaların getirdiği değer yargılarından bilincini arıtmak zorundadır!

Sadece bilincini şartlanmalardan arındırırsa, o kadarıyla da yetinirse; bu defa tabiî zevklere düşme, bedeni kendisi kabullenme ve bedenî zevkler içersinde yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kalır ki, bu da onun şuur boyutunda kendini bulup tanımasına kesinlikle engeldir..

Öyleyse kişi, şuur boyutunda kendini tanıyabilmek, yani Tek’lik Bilincine erebilmek için..

Önce, şartlanmalardan arınmak, şartlanmaların getirdiği değer yargılarından arınmak, bu değer yargılarının oluşturduğu duygulardan arınmak; ve bunlarla birlikte bedeniyle mücahede çalışmalarına yoğun ağırlık vermek zorundadır!

Aksi takdirde, maalesef "Enel Hakk" bilinci bedene aitmiş gibi sanılacak; kişinin bedeni ile mücadele yolunda geri kalması nedeniyle de, Tekliği sadece bilgi olarak yaşayacak, bunun ötesindeki gerçek Vahdet yaşamına hiç bir zaman giremeyecektir.

İşte bu gerçeği anlayabilirsek, görürüz ki, Allah'ın Vahdet'i beden boyutunda değil, şuur boyutunda yaşanır.

Ve bunu için de Bilincin her türlü yanlış bilgiden arındırılması zorunludur!

Son Güncelleme : 06.12.2018 13:28:22
Deccal İlminin Farkı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Deccal İlminin Farkı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Deccal İlminin Farkı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Deccal Kimdir
Deccal Kimdir
Deccal Kimdir? İslamiyet inancına göre, Mesih İsa'nın dünyaya tekrar geldiği zaman insanların akıllarını karıştırmak ve insanları doğru yoldan saptırmak ve yanlış yola girmelerine neden olacaktır. Deccal, gerekli hadislerde bir insan olarak yer yüzün...
Deccal Ne Demek
Deccal Ne Demek
Deccal Ne Demek? Deccal, İslam aleminin inancı göre, Kıyamet alametlerinin 6. olarak bilinen ve insanları kötülüklere gitmesine neden olacak ve aynı zamanda da çok büyük felaketlerin dünyayı kaplayacağı şeklinde söylenmektedir. Deccal, hadisler de bi...
Deccal Hadisleri
Deccal Hadisleri
Deccal Hadislerini açıklayacağımız makalemizde önce Deccalın nedir veya Deccal kimdir sorularına cevap verelim. Deccal, Arapça " de-ce-le" kökünden türemiştir. Yalan söylemek, gizleme, herhangi bir şeyin üzerini örtmek anlamına gelmektedir. Kıyamet g...
Deccal Ve Mehdi
Deccal Ve Mehdi
Deccal ve Mehdi, kavramları İslam inancına göre kıyametin kopmasından önce gerçekleşecek olan büyük alametler arasında sayılmaktadır. Makalemizde Deccal ve Mehdi kavramları konularına biraz olsun açıklık getirebilmek için çeşitli bilgiler sunulacaktı...
Deccal Ne Zaman Çıkar
Deccal Ne Zaman Çıkar
Bu soruya daha net bir cevap verebilmek için Deccalın çıkacağı atmosferi bilmekte fayda vardır. Bu bilinirse onun ne zaman çıkacağını anlamak kolaylaşır. Bilindiği gibi, çöplükler, bataklıklar haşerâtın menbaıdırlar. Deccal da çıkmak için kendine ...
Diğer Dinlerde Deccal İnancı
Diğer Dinlerde Deccal İnancı
Hak, muharref ve bâtıl bütün dinlerde hak ile bâtıl, iyi ile kötü mücadelesinin sürekli var olduğunu görmekteyiz. Eski Mısırlılar, Çinliler ve Hindlilerde iyiliği temsil eden ilâhla kötülüğü temsil eden şerli yaratıkların savaşlarına yer verilmektedi...
Sahte Deccaller
Sahte Deccaller
Hz. Rasûlullah’ın bir açıklamasına göre, gerçek DECCAL çıkmadan önce 30`a yakın sahte DECCAL ortaya çıkacak ve bunlar kendilerinin "PEYGAMBER" olduklarını iddia edeceklerdir... Bu da her orijinalin öncesinde ve sonrasında yan dalgalardan oluşan sa...
Deccal Sözleri
Deccal Sözleri
İlme yönelen, kişi ve kişilikle uğraşmaz, ilmin gereğini yaşar. Vehmin hükmü altında olan kişi ise, ilmi bir yere bırakır kişi ve kişilikle uğraşır. Eğer kişi ve kişilikle uğraşıyorsa bilecek ki, o anda vehme tâbi. Tasavvufi tâbirle, şeytana ...
Deccal İle Karşılaşma
Deccal İle Karşılaşma
Düşünmeyiz ki, her insan Deccal fitnesiyle karşı karşıya kalır yaşamında! Bekleriz hep kıyâmet öncesinde gelecek sağ gözü kör Deccal’i! “Deccal”ın, kişinin, kendisini “Allah”tan ve “hilâfetten” alakoyan dünyası olduğunu; dünya zevkleri için b...
Deccal Nerelerde Çıkar
Deccal Nerelerde Çıkar
Deccal, bireyin bilincinde açığa çıkar!. Deccal, bireyin karşısına çıkar!. Deccal, bir ülkede toplumun karşısına çıkar!. Deccal, tüm dünyanın karşısına çıkar!....
Deccal Fitnesi
Deccal Fitnesi
Sağ gözü kör yâni hakkı, gerçeği görmekten perdeli, sahip olacağı olağanüstü güçlerle insanları kendine tapındıracak YÜCE RAB olduğunu iddia edecek varlık!!!. Allah'ın sünneti olduğu üzere, önce insanları ALLAH'a inanmaya, O'nun SONSUZ-SINIRSIZ TE...
Deccal Nedir
Deccal Nedir
Deccal nedir, İslama göre deccal, ahir dönemde Mesih'in yeryüzüne inmesinden önce insanlardaki dini inançlardan faydalanıp, onları kötülüğe ve sapkınlığa düşürecek olan şeytan özelliğindeki insandır. Bu kişinin alnının ortasında sadece Müslümanların...

 

Deccal İle İlgili Ayetler
Deccal Özellikleri
Deccal Kimdir
Deccal Ne Demek
Deccal Hadisleri
Deccal Ve Mehdi
Deccal Ne Zaman Çıkar
Diğer Dinlerde Deccal İnancı
Deccal İlminin Farkı
Sahte Deccaller
Deccal Sözleri
Deccal İle Karşılaşma
Deccal Nerelerde Çıkar
Deccal Fitnesi
Deccal Nedir
Deccal
Popüler İçerik
Deccal İle İlgili Ayetler
Deccal İle İlgili Ayetler
Deccal ile ilgili ayetler; Kur'an da açık bir şekilde geçmese de dolaylı yoldan işaretle bahsedilmiştir.Deccal, bir şeyi bir şeye karıştırmak, yalan s...
Deccal Özellikleri
Deccal Özellikleri
Deccal Özellikleri, Deccal'ın kıyametin kopmasına yakın yeryüzüne geleceği biliniyor. Deccal'in gelmesi ile büyük felaketler olacak ve insanların ...
Deccal
Deccal
Deccal, Sözlükte bir şeyi örtmek, boyamak anlamına gelen ‘’decl’’ kökünden türemiş olan deccal aldatıcı ve hilekar demektir. Deccal’e bu isim çok y...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Deccal Sözleri
Deccal İle Karşılaşma
Deccal Nerelerde Çıkar
Deccal Fitnesi
Deccal Nedir
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019